Klachten & Bemiddeling

Homepage Header

U bent in het bezit van een Woningborg-certificaat. Wat doet u als u een technische klacht heeft in uw woning? Wij helpen u graag verder. Hieronder leest u welke soorten klachten u tegen kunt komen. Vervolgens lichten we toe of Woningborg u kan helpen met het oplossen van uw probleem.

Opleveringsklachten

Kenmerken:

  • moeten zijn vermeld tijdens de oplevering van de woning
  • worden door beide partijen zonder voorbehoud ondertekend
  • moeten binnen 3 maanden na oplevering schriftelijk zijn gemeld bij de onderneming

Garantieklachten

Kenmerken:

  • technische onvolkomenheden
  • worden 3 maanden na oplevering gemeld
  • er zijn verschillende garantietermijnen voor de onderdelen van de woning
  • sommige klachten zoals werk door derden, minderwerk en leveringsklachten* zijn uitgesloten

*Bijvoorbeeld zaken die anders zijn dan u met de ondernemer bent overeengekomen

U heeft een klacht of zoekt bemiddeling

U heeft na 3 maanden na oplevering een (bouwkundige) klacht aan uw woning. Wat nu? Om te kijken of en wanneer u een beroep op ons kunt doen, leiden wij u door een aantal vragen.

Mirjana, medewerker klantenservice

Mirjana, medewerker klantenservice

Goededag. Welkom bij onze vraag en antwoord.

Is voor uw woning een Woningborg-certificaat afgegeven?

Jij

Mirjana, medewerker klantenservice

Mirjana, medewerker klantenservice

Bestaat de bouwondernemer nog?

Jij

Mirjana, medewerker klantenservice

Mirjana, medewerker klantenservice

Valt uw klacht onder de garantie-uitsluitingen in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling?

Jij

Mirjana, medewerker klantenservice

Mirjana, medewerker klantenservice

Helaas kunnen we u niet verder helpen. In onze Garantie- en waarborgregelingen kunt u terugvinden welke klachten onder de garantie van het Woningborg-certificaat vallen.

Garantie-en waarborgregelingen
Mirjana, medewerker klantenservice

Mirjana, medewerker klantenservice

Valt uw klacht nog binnen de toepasselijke garantietermijnen uit de Woningborg Garantie- en waarborgregeling?

Jij

Mirjana, medewerker klantenservice

Mirjana, medewerker klantenservice

Heeft u de klacht bij de ondernemer gemeld?

Jij

Mirjana, medewerker klantenservice

Mirjana, medewerker klantenservice

De klachtenprocedure is gevolgd, maar u komt er niet uit met elkaar. Bent u nog ‘on speaking terms’ met elkaar?

Jij

Mirjana, medewerker klantenservice

Mirjana, medewerker klantenservice

Dan hebben u en de ondernemer de mogelijkheid om Woningborg om bemiddeling te vragen. Bemiddelen is niet verplicht, maar wel sterk aan te raden, omdat hiermee in veel gevallen alsnog tot een gezamenlijke oplossing wordt gekomen en een kostbare en tijdrovende juridische procedure wordt voorkomen. U kunt de bemiddeling aanvragen via onderstaande link. Woningborg beoordeelt dan of uw klacht voor bemiddeling in aanmerking komt

Bemiddeling aanvraagformulier
Mirjana, medewerker klantenservice

Mirjana, medewerker klantenservice

Helaas kunnen wij dan niet bemiddelen tussen partijen. Wel heeft u de mogelijkheid gebruik te maken van de aan onze Garantie- en waarborgregeling verbonden laagdrempelige geschillenregeling bij de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen. Meer informatie hierover vindt u via onderstaande link.

Raad van Arbitrage
Mirjana, medewerker klantenservice

Mirjana, medewerker klantenservice

Meld uw klacht dan bij uw bouwondernemer. Deze helpt u verder.

Mirjana, medewerker klantenservice

Mirjana, medewerker klantenservice

Helaas kunnen we u niet verder helpen als de garantietermijn verlopen is. Voor bijzondere garantietermijnen verwijzen we u graag naar onderstaande pagina.

Garantietermijnen
Mirjana, medewerker klantenservice

Mirjana, medewerker klantenservice

Valt uw klacht onder de garantie-uitsluitingen in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling?

Jij

Mirjana, medewerker klantenservice

Mirjana, medewerker klantenservice

Dan kunt u helaas geen beroep op de Woningborg Garantie- en waarborgregeling doen. Via onderstaande link kunt u de regeling downloaden en lezen wat er binnen de regeling valt.

Garantie-en waarborgregelingen
Mirjana, medewerker klantenservice

Mirjana, medewerker klantenservice

Valt uw klacht nog binnen de toepasselijke garantietermijnen uit de Woningborg Garantie- en waarborgregeling?

Jij

Mirjana, medewerker klantenservice

Mirjana, medewerker klantenservice

Via onderstaand formulier kunt u een beroep doen op de herstelwaarborg. Na ontvangst van uw beroep op de waarborg krijgt u eerst het verschuldigde eigen risico gefactureerd. Na tijdige betaling wordt uw beroep op de waarborg verder in behandeling genomen. Als met uw klacht een van de Woningborg-garantienormen wordt overschreden, zullen wij of de klacht laten herstellen of u ontvangt een financiële vergoeding van ons.

Beroep op de herstelwaarborg
Mirjana, medewerker klantenservice

Mirjana, medewerker klantenservice

Dan kunt u helaas geen beroep op de herstelwaarborg doen. Meer informatie over de garantietermijnen vindt u via onderstaande link.

Garantietermijnen
Mirjana, medewerker klantenservice

Mirjana, medewerker klantenservice

Dan kunt u helaas geen beroep doen op onze herstelwaarborg.

Contractuele- en leveringklachten

Betreffen een geschil of klacht gerelateerd aan afspraken die met de bouwondernemer zijn gemaakt. Daaronder vallen o.a. kwesties over perceelgrootte, bouwtijd of termijnregeling, de 5% regeling en leveringsgeschillen. Deze klachten vallen niet onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling en dienen direct bij de bouwondernemer te worden gemeld. In de Garantie- en waarborgregeling vindt u in de bijlage welke klachten zijn uitgesloten.

Koper In Problemen

Geschillenregeling

U heeft een verschil van mening met de ondernemer. Uw klacht wordt bijvoorbeeld niet opgelost, ook niet na eventuele bemiddeling door Woningborg.

Arbitrage

Veelgestelde vragen over bemiddeling

Bemiddeling is een methode om met behulp van een derde, de bemiddelaar, een (dreigend) conflict zonder juridische procedure met elkaar op te lossen. Op basis van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling kunnen partijen Woningborg om bemiddeling vragen als er een geschil is of dreigt over bijvoorbeeld de vraag of een klacht onder de Woningborg-garantie valt en hoe deze dan opgelost kan worden.

 

Woningborg kan voor technische geschillen bemiddelen vanaf 3 maanden na oplevering. Voorwaarde is daarbij wel dat beide partijen bereid zijn om te bemiddelen. 
Woningborg bemiddelt niet voor geschillen die niet onder haar Garantie- en waarborgregeling vallen, zoals bijvoorbeeld (contractuele) leveringsgeschillen, esthetische geschillen of financiële vraagstukken (zoals bijvoorbeeld compensaties).

Nee. Een bemiddeling vindt in beginsel op vrijwillige basis plaats, tenzij partijen daar met elkaar van te voren andere afspraken over maken.

 

Nee, maar is wel sterk aan te raden, omdat hiermee in de meeste gevallen een juridische procedure kan worden voorkomen.

U kunt dan gebruik maken van de geschillenbeslechting via de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen te Utrecht. Dan wordt uw klacht onafhankelijk en objectief beoordeeld en die uitspraak is bindend.  Raad van Arbitrage

Slaagt de bemiddeling niet en ziet u ook geen andere minnelijke mogelijkheden met elkaar, dan kunt u gebruik maken van de in uw aannemingsovereenkomst genoemde geschillenbeslechting via de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen. In deze formele procedure wordt het geschil door een onafhankelijke arbiter beoordeeld en diens uitspraak is bindend voor partijen. Bezoek de website van de RVA. 

 

Oplevering en herstel van opleverpunten

U bent niet verplicht aan een voorschouw mee te werken en de ondernemer is niet verplicht deze te houden.

Als de ondernemer een voorschouw aanbiedt, raden wij kopers aan er gebruik van te maken. Het geeft u alvast een mogelijkheid gebreken of tekortkomingen te constateren. Dit geeft de ondernemer de mogelijkheid om deze al zo veel mogelijk te verhelpen voor de formele oplevering.

Een voorschouw wordt ook wel vooroplevering genoemd, maar heeft geen juridische status.

De ondernemer moet de oplevering schriftelijk en minimaal 2 weken van te voren aankondigen onder benoeming van datum en tijdstip.

Nee. Bij uitzondering en alleen in overleg met de ondernemer kunt u afwijken van de opleverdatum die de ondernemer heeft aangekondigd. Wanneer u zelf niet bij de oplevering aanwezig bent, kunt u zich via schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen.

De oplevering van het huis/privé-gedeelte mag u weigeren wanneer het niet voor bewoning geschikt is.

Als essentiële zaken niet zijn uitgevoerd. Denk aan sanitair & tegelwerk in de badkamer en het toilet dat wel is overeengekomen, maar niet is aangebracht. Of de nutsvoorzieningen die niet functioneren (tenzij het niet aanbrengen / aansluiten het gevolg is van overeengekomen minderwerk).

Of als in een appartementengebouw de gemeenschappelijke gedeelten niet veilig zijn of niet blijvend benut kunnen worden.

Dat mag alleen wanneer u, uitgezonderd de eventuele depotstelling bij de notaris in het kader van de 5% regeling, niet aan uw (financiële) verplichtingen heeft voldaan.

De oplevering van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken - ook wel ‘algemene oplevering’ genoemd - vindt plaats aan een vertegenwoordiging van de Vereniging van Eigenaars. Dit gebeurt nadat rapport is opgemaakt van de eventuele tekortkomingen. Het rapport wordt door alle partijen ondertekend.

Ja, de ondernemer moet alle tekortkomingen die door of namens u tijdens de oplevering worden geconstateerd, vermelden op het proces-verbaal van oplevering. De ondernemer heeft daarbij wel de mogelijkheid om een voorbehoud te maken bij die punten die hij niet terecht vindt.

U laat de oplevering gewoon doorgaan en laat op het proces-verbaal van oplevering vermelden dat u de ramen of badkamer & toilet niet heeft kunnen controleren vanwege te weinig licht.

Alleen zult u voor deze punten kort na de oplevering nog een afspraak met de ondernemer moeten maken om de ramen en/of het sanitair en tegelwerk alsnog te inspecteren. Laat u in dat geval de ramen en/of het sanitair ongemoeid, totdat de nieuwe inspectie heeft plaatsgevonden. Als er geen opmerking op het proces-verbaal van oplevering staat over wat u niet kon zien en u beschadigingen in een later stadium meldt, zijn deze punten afwijsbaar.

Ja, ook in dat geval is er een bouwkundige oplevering.

De oplevering vindt plaats op dezelfde dag als de notariële levering, zoals u kunt lezen in de Algemene Voorwaarden van de model koopovereenkomst van Woningborg. Tenzij u in goed overleg een andere opleverdatum afspreekt.

Binnen 3 maanden na de datum van oplevering moeten alle geconstateerde punten verholpen zijn.

Zie in de eerste plaats De 5% regeling.

Daarnaast kan hij, kort nadat de 3 maanden voorbij zijn, via een aangetekende brief de ondernemer in gebreke stellen en sommeren alsnog binnen een redelijke termijn van bijvoorbeeld 2 weken de onvolkomenheden te (doen) herstellen.

Als na de ingebrekestelling en na het verstrijken van de gestelde termijn nog steeds geen afdoende afhandeling van de openstaande opleverpunten volgt, kan hij deze punten ter beoordeling voorleggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

De arbiter doet dan ook desgevraagd een uitspraak of de 5% in depot bij de notaris terecht vaststaat en/of het depotbedrag niet te hoog is in verhouding tot de openstaande punten.

In sommige gevallen is het mogelijk voor technische onvolkomenheden in plaats van arbitrage bij Woningborg een bemiddeling aan te vragen.

Nee, ook in het geval dat er geen depotbedrag vaststaat, kan het zijn dat er opleverpunten nog moeten worden opgelost. De ondernemer is dan nog steeds verplicht deze af te handelen. Als hij een voorbehoud heeft gemaakt en partijen komen er in goed onderling overleg niet uit, kan een arbiter of een rechter daarover een oordeel uitspreken. Pas als u een 2e handtekening heeft gezet op het proces-verbaal van oplevering zijn de opleverpunten afgehandeld. Het voor de tweede maal ondertekenen van het proces-verbaal van oplevering (gereedmelding herstel) betekent alleen dat de opleverpunten zijn opgelost maar zegt niets over de stand van zaken bij de punten die binnen drie maanden na oplevering zijn gemeld.