Het Woningborg-certificaat nieuwbouw

Bij de aankoop van een woning komt er heel wat op uw pad. Om het voor u makkelijker te maken hebben we op deze pagina alle stukken die betrekking hebben op het Woningborg-certificaat Nieuwbouw verzameld.

U vindt hier de relevante Garantie- en waarborgregelingen die zijn gerelateerd aan de datum van oplevering van uw woning. Op moment van oplevering kunt u de checklist oplevering woning gebruiken, zodat u goed beslagen ten ijs komt en opleverpunten kunt voorkomen.

Daarnaast vindt u op deze pagina brochures voor het in gebruik nemen van uw woning. Kijk op uw certificaat welke regeling op uw woning van toepassing is. 

Een droomhuis bouwen op uw eigen kavel? Beperk uw risico

Kies voor een bij Woningborg aangesloten ondernemer als u een kavelwoning gaat bouwen en vraag de ondernemer vóór het sluiten van de overeenkomst het Woningborg-certificaat voor u in orde te maken. De ondernemer kan uw plan bij Woningborg aanmelden.

94803885 L

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u enkele veelgestelde vragen over het certificaat.

Het certificaat biedt u 2 vormen van bescherming.

  1. Het biedt u tijdens de bouw bescherming tegen de gevolgen van een faillissement van uw contractspartij.
  2. Het biedt u een vangnet voor als de contractspartij bouwtechnische onvolkomenheden na 3 maanden na oplevering niet kan (vanwege faillissement) of niet wil herstellen. Bij dat laatste (niet willen herstellen) heeft u ook een vonnis van de Raad van Arbitrage nodig en moet de in dat vonnis gegeven hersteltermijn zijn verstreken.

U ontvangt het Woningborg-certificaat per post of, indien gewenst, digitaal als het bouwplan is geaccepteerd door ons en de overeenkomst akkoord is bevonden. Zorg ervoor dat uw emailadres bij uw aannemer bekend is. Wilt u weten wat de status is? Neem dan eerst contact op met de bouwondernemer. 

Toelichting

Kopers, geldverstrekkers (banken, verzekeringsbedrijven e.d.) en tussenpersonen benaderen Woningborg regelmatig met de vraag wanneer het Woningborg-certificaat wordt afgegeven. Geldverstrekkers verlangen soms al in een vroeg stadium van kopers om het Woningborg-certificaat te overleggen. Bijvoorbeeld bij het aanvragen c.q. afgeven van een hypotheekofferte. Dit kan vaak nog niet omdat er dan nog geen certificaat is afgegeven.

Het certificaat hoeft op dat moment ook nog niet afgegeven te zijn omdat de koper, en daarmee de geldverstrekker, nog geen risico loopt en dus ook geen schade kan lijden. De koper, en daarmee de geldverstrekker, loopt pas risico wanneer het recht van hypotheek wordt gevestigd en betalingen vanuit het hypotheekdepot worden verricht. En dat recht wordt pas gevestigd bij het passeren van de notariële akte van levering waarmee de koper eigenaar wordt van het perceel grond waarop de woning wordt gebouwd.

Uitzondering op die regel is wanneer er sprake is van individuele opdrachtbouw (kavelbouw). Vaak hebben kopers de grond al in eigendom, waarvoor in een groot aantal gevallen ook een financiering nodig is, voordat men tot het contracteren met een aannemer overgaat. Die individuele aannemingsovereenkomst vormt de basis voor Woningborg om, nadat het plan waarvan de woning deel uitmaakt is geaccepteerd, het Woningborg-certificaat af te geven. De koopovereenkomst waarmee ‘slechts’ de grond wordt gekocht, wordt niet als die basis gezien.

Conclusie: voor het aanvragen / verstrekken van een hypotheekofferte is een Woningborg-certificaat nog niet nodig. In geval van projectmatige bouw is een certificaat pas nodig bij het vestigen van het recht van hypotheek, iets dat tegelijkertijd met het passeren van de akte van levering plaatsvindt.

De Vereniging van Eigenaren van een gebouw (VvE) kan, na oplevering van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw, een aanvraag indienen voor een certificaat bij Woningborg.

De aanvraag moet vergezeld gaan van:

  1. het opleveringsrapport van de algemene oplevering
  2. een overzicht van straatna(a)(m)(en) en huisnummer(s) gerelateerd aan de bouwnummers
  3. een kopie van de gewaarmerkte splitsingsakte(n)
  4. het correspondentie-adres van de VvE

De ondernemer heeft de verplichting de aanvraag tot certificering van de gemeenschappelijke gedeelten binnen 2 weken na de algemene oplevering in te dienen. De VvE heeft de mogelijkheid om dat te doen.

Als u een woning heeft gekocht in een nieuwbouwproject (zijnde een project bestaande uit 2 of meer woningen), heeft u het certificaat nodig vóórdat u naar de notaris gaat om eigenaar te worden van de grond of, in geval van een appartement, het appartementsrecht.

Woningborg verstrekt een certificaat op het moment zoals hiervoor beschreven. Waarom de geldverstrekkers in een vroeg stadium om een Woningborg-certificaat vragen, is ons niet bekend. Het certificaat verkrijgt ook pas daadwerkelijk zijn waarde bij de notariële levering (eigendomsoverdracht). En voordien loopt de hypotheeknemer ook geen enkel risico.

Nee, u krijgt van Woningborg geen nieuw certificaat. De garantie van Woningborg rust op de woning en gaat bij verkoop over op de nieuwe eigenaar van de woning. U kunt de verkopende partij vragen om het Woningborg-certificaat aan te overhandigen.

Als uw woning onder de verzekering is geaccepteerd en Woningborg een kopie van de door u met de ondernemer getekende en door Woningborg goedgekeurde aannemingsovereenkomst heeft ontvangen.