Privacy statement Woningborg Advies B.V.

Dit is het Privacy Statement van Woningborg Advies B.V. (“Woningborg Advies”). In dit Privacy Statement zetten wij uiteen hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij van u verkrijgen.

PRIVACY STATEMENT WONINGBORG ADVIES B.V.
 
Dit is het Privacy Statement van Woningborg Advies B.V. (KvK 24350158), hierna ‘Woningborg Advies’ genoemd. In dit Privacy Statement zetten wij uiteen hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij van u verkrijgen. 
 
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor Woningborg Advies is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Woningborg Advies respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft, of die wij via de bouwonderneming verkrijgen, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.
 
DE DOOR ONS VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS

Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Woningborg Advies verwerkt de volgende persoonsgegevens van u:

•    De gegevens welke u ons zelf verstrekt (bijvoorbeeld de gegevens bij een offerteaanvraag)
•    IP-adres en gegevens die u achterlaat op de website (bijvoorbeeld via een contactformulier)
•    Uw NAW gegevens (en eventueel een telefoonnummer en/of e-mailadres) wanneer de door ons verkregen opdracht betrekking heeft op uw woning of pand.
 
DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Deze persoonsgegevens worden door Woningborg Advies uitsluitend verwerkt voor de volgende doeleinden:

1.    het uitvoeren van de verkregen opdracht(en), c.q. gesloten overeenkomsten;
2.    het voeren van de administratie, waaronder het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen;
3.    activiteiten van intern beheer;
4.    om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
5.    het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven en informatie over de diensten van Woningborg Advies;
6.    het verbeteren van de website en dienstverlening van Woningborg Advies;
7.    het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
8.    het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht.
 
Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u Woningborg Advies daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend.

WAT IS DE RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING?

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:
•    de door u gegeven toestemming;
•    het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
•    het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
•    de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Woningborg Advies of van een derde.
 
Voor de hiervoor als 3 tot en met 7 genummerde doeleinden kan Woningborg Advies zich beroepen op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Dit gerechtvaardigde belang bestaat uit intern beheer, historisch- en statistisch onderzoek en (door)ontwikkeling van ICT systemen.
 
Heeft u bezwaar tegen deze verwerkingen van uw persoonsgegevens? Dan leest u verderop in dit Privacy Statement hoe u een beroep kunt doen op het recht van bezwaar.
 
VERPLICHTE VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan maken we u op uw eerste verzoek duidelijk of de verstrekking noodzakelijk of wettelijk verplicht is. Bovendien vertellen we u wat de mogelijke gevolgen zijn als u de gegevens niet verstrekt. Hierbij is altijd het uitgangspunt dat Woningborg Advies niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan strikt nodig is.
 
WORDEN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN GEDEELD?

Voor een optimale dienstverlening delen we uw persoonsgegevens met leveranciers. Denk hierbij aan leveranciers die onze website en e-mailsysteem onderhouden.
 
Uw  persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met vennootschappen binnen de Woningborg groep. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens delen met partners die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst c.q. de verkregen opdracht. Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
 
Ook delen we uw gegevens met derden die op de website van Woningborg (Advies) gebruik maken van cookies. Zie voor meer informatie over deze derden ons Cookiestatement.
 
Woningborg Advies verstrekt overigens geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gebruiken, tenzij:

•    u uw voorafgaande toestemming heeft gegeven voor de verstrekking.
•    Woningborg Advies wettelijk verplicht is om de gegevens te verstrekken.
 
VINDT ER EEN DOORGIFTE NAAR LANDEN BUITEN DE EU PLAATS?

Uw persoonsgegevens worden vrijwel uitsluitend binnen de grenzen van de Europese Unie verwerkt. Uitzondering geldt voor Google. Zie voor meer informatie ons Cookiestatement. 
 
VINDT ER GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING EN/OF PROFILERING PLAATS?

Woningborg Advies maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.
 
VOOR WELKE TERMIJN WORDEN PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

Uw gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht bewaard. Uw persoonsgegevens worden door Woningborg Advies op een veilige manier vernietigd zodra de door Woningborg Advies vastgestelde bewaartermijnen zijn verlopen.
 
BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Woningborg Advies heeft vanzelfsprekend alle noodzakelijke passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Op zowel organisatorisch als technisch gebied worden alle data vertrouwelijk behandeld.
 
WAT ZIJN UW RECHTEN?

•    Inzagerecht: u kunt de door Woningborg Advies verwerkte persoonsgegevens inzien.
•    Correctie- en verwijderingsrecht: u kunt gegevens laten wijzigen of verwijderen.
•    Recht van bezwaar: u kunt uzelf altijd afmelden voor bijvoorbeeld e-mailings. Uw bezwaar tegen niet-commercieel gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor onze administratie, lossen we in onderling overleg op.
•    Recht op beperking: als u vindt dat wij niet de juiste persoonlijke gegevens hebben van u, heeft u het recht om uw gegevens tijdelijk te laten ‘bevriezen’.
•    Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt uw gegevens door ons in een gangbaar machinaal formaat laten overdragen aan een ander verantwoordelijke persoon of bedrijf.
•    Intrekking van toestemming: u heeft altijd het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken.
 
WIJZIGINGEN

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina. Woningborg Advies kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
 
KLACHTEN 
Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met de toezichthouder via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 
VRAGEN
Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Woningborg Advies, of als u gebruik wilt maken van uw rechten zoals hiervoor omschreven, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming.
 
WONINGBORG ADVIES B.V.

Bezoekadres
Tielweg 24
2803 PK Gouda

Postadres
Postbus 805
2800 AV  GOUDA

T. 0182 – 58 00 04
F. 0182 – 51 02 45
W. www.woningborg.nl
E. [email protected]

KvK te Woerden
Woningborg Advies B.V. - 24350158

BTW-identificatienummer
Woningborg Advies B.V. - NL812395207B01

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING

Mw. L.M. van Suchtelen van de Haare-van Kooten LLM CCP
tel: 0642069794
e-mail: [email protected]