Woningborg-certificaat / Woningborg-garantie


1. Hoe kan een koper een Woningborg-certificaat in zijn bezit krijgen?

De koper heeft recht op een Woningborg-certificaat indien de (bouw)ondernemer is ingeschreven bij Woningborg en het bouwplan, waarvan de koopwoning deel uitmaakt, is geaccepteerd door Woningborg en de gesloten overeenkomst door Woningborg ontvangen en akkoord bevonden is. Dit is na te gaan bij Woningborg.

2. Wanneer ontvangt de koper het Woningborg-certificaat?

Kopers, geldverstrekkers (banken, verzekeringsbedrijven e.d.) en tussenpersonen benaderen Woningborg regelmatig met de vraag wanneer het Woningborg-certificaat wordt afgegeven. Geldverstrekkers verlangen soms al in een vroeg stadium van kopers om het Woningborg-certificaat te overleggen. Bijvoorbeeld bij het aanvragen c.q. afgeven van een hypotheekofferte. Dit kan vaak nog niet omdat er dan nog geen certificaat is afgegeven.

Het certificaat hoeft op dat moment ook nog niet afgegeven te zijn omdat de koper, en daarmee de geldverstrekker, nog geen risico loopt en dus ook geen schade kan lijden. De koper, en daarmee de geldverstrekker, loopt pas risico wanneer het recht van hypotheek wordt gevestigd en betalingen vanuit het hypotheekdepot worden verricht. En dat recht wordt pas gevestigd bij het passeren van de notariële akte van levering waarmee de koper eigenaar wordt van het perceel grond waarop de woning wordt gebouwd.

Uitzondering op die regel is wanneer er sprake is van individuele opdrachtbouw (kavelbouw). Vaak hebben kopers de grond al in eigendom, waarvoor in een groot aantal gevallen ook een financiering nodig is, voordat men tot het contracteren met een aannemer overgaat. Die individuele aannemingsovereenkomst vormt de basis voor Woningborg om, nadat het plan waarvan de woning deel uitmaakt is geaccepteerd, het Woningborg-certificaat af te geven. De koopovereenkomst waarmee ‘slechts’ de grond wordt gekocht, wordt niet als die basis gezien.

Conclusie: voor het aanvragen / verstrekken van een hypotheekofferte is een Woningborg-certificaat nog niet nodig. In geval van projectmatige bouw is een certificaat pas nodig bij het vestigen van het recht van hypotheek, iets dat tegelijkertijd met het passeren van de akte van levering plaatsvindt.

3. Hoe kan een Vereniging van Eigenaars een Woningborg-certificaat verkrijgen?

De Vereniging van Eigenaars van een gebouw (VvE) kan, na oplevering van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw, een Woningborg-certificaat verkrijgen nadat daartoe een aanvraag is ingediend. De aanvraag moet vergezeld gaan van het opleveringsrapport van de algemene oplevering, een overzicht van straatna(a)(m)(en) en huisnummer(s) en een kopie van de gewaarmerkte splitsingsakte(n).
De ondernemer is verplicht de aanvraag binnen twee weken na de algemene oplevering in te dienen. De VvE heeft de mogelijkheid om dat zelf te doen.

4. Wat is het belang van een Woningborg-certificaat voor mij als koper?

Het certificaat biedt twee vormen van bescherming.
Ten eerste biedt het de koper tijdens de bouw bescherming tegen de gevolgen van een faillissement van de (bouw)ondernemer.
Ten tweede biedt het de koper een vangnet voor wanneer de (bouw)ondernemer, vanaf drie maanden na oplevering, eventueel geconstateerde onvolkomenheden niet kan of niet wil herstellen.

5. Wat is het belang voor de VvE om een Woningborg-certificaat in het bezit te hebben?

Het certificaat biedt de VvE een vangnet voor wanneer de (bouw)ondernemer, vanaf drie maanden na oplevering, eventueel geconstateerde onvolkomenheden niet kan of niet wil herstellen. De bescherming voor de VvE tegen de gevolgen van het faillissement van de (bouw)ondernemer tijdens de bouw, is in het certificaat voor het privé-gedeelte verwerkt.

6. Wanneer gaan de Woningborg-garantietermijnen in?

De Woningborg-garantietermijnen voor een huis/privé-gedeelte gaan 3 maanden na oplevering in. De garantietermijnen voor de gemeenschappelijke gedeelten van een appartementsgebouw gaan 3 maanden na de oplevering van de gemeenschappelijke gedeelten in. De ondernemer dient een oplevering binnen 14 dagen na de oplevering aan Woningborg te melden. Dat de Woningborg-garantietermijnen pas na 3 maanden na oplevering ingaan, heeft te maken met het feit dat de (bouw)ondernemer contractueel 3 maanden de tijd krijgt om de eventuele, in het proces verbaal van (algemene) oplevering opgenomen, tekortkomingen en gebreken te herstellen.

7. Wat zijn de Woningborg-garantienormen?

Voor de eengezinshuizen en appartementen (zowel privé-gedeelte(n) als gemeenschappelijke gedeelten) geldt dat deze (inclusief het schriftelijk met de bouwondernemer overeengekomen meerwerk) voldoen aan de volgende eisen:
• de Bouwbesluiteisen voor nieuwbouw, zoals deze van toepassing zijn op de verstrekte omgevingsvergunning.
• onder redelijkerwijs te voorziene omstandigheden, aan de eisen van goed en deugdelijk werk. Een en ander voor zover er in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling geen beperkingen zijn opgenomen.

8. Wat zijn de Woningborg-garantietermijnen?

Deze kunt u vinden in de van toepassing zijnde Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Over het algemeen bedraagt de garantietermijn 6 jaar. Voor ernstige gebreken geldt zelfs een termijn van 10 jaar. Een gebrek is slechts als ernstig aan te merken, indien het de hechtheid van de constructie of een wezenlijk onderdeel daarvan aantast of in gevaar brengt, hetzij het huis, het privé-gedeelte en/of het gebouw ongeschikt maakt voor zijn bestemming. Bepaalde onderdelen kennen of een kortere garantietermijn, of zijn uitgesloten van de Woningborg-garantie.

9. Zijn de garantie- en waarborgrechten overdraagbaar?

Ja, als het huis/privé-gedeelte wordt verkocht binnen 10 jaar en 3 maanden na oplevering. De rechten uit het certificaat gaan, mits de 2003-garantieregeling of een jongere versie van toepassing is, automatisch over op de volgende eigenaar.

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord