Termijnregelingen eengezinshuizen

1. Welke termijnregelingen zijn er?

Er bestaan standaard termijnregelingen voor zowel eengezinshuizen als voor appartementen. Die van appartementen worden separaat behandeld.
De daadwerkelijk te hanteren termijnregeling is afhankelijk van de bouwwijze, het aantal woonvloeren en het toe te passen materiaal met name de binnenspouwbladen.
Daarbij zijn twee verschillende bouwmethodieken te onderscheiden.
• Bouwlaag voor bouwlaag; of
• Later gevels sluiten

2. Wat betekent ‘bouwlaag voor bouwlaag’?

Onder ‘bouwlaag voor bouwlaag’ verstaat Woningborg de bouwwijze waarbij de dragende wanden, binnenspouwblad, gevelpuien, kozijnen en het (meestal halfsteens) gevelmetselwerk (buitenspouwblad) bouwlaag voor bouwlaag worden opgetrokken.

Dit betekent dat de termijn “na het gereedkomen van de ruwe (eerste/tweede, eventueel derde) verdiepingsvloer” pas gedeclareerd mag worden op het moment dat niet alleen de betreffende ruwe verdiepingsvloer is gelegd (alleen de afwerklaag (zand cement/anhydriet) mag ontbreken) en het binnenspouwblad gereed is, maar ook de ruwbouw gevels vanaf de begane grondvloer tot aan de betreffende verdiepingsvloer gereed zijn.

Onder ‘ruwbouw gevels’ wordt in dit kader verstaan het (halfsteens) metselwerk, exclusief voegwerk, maar inclusief de (stel)kozijnen en exclusief de beglazing.

Het ontbreken van een enkele laag metselwerk, indien dit noodzakelijk is voor het leggen van de verdiepingsvloer, schort de betalingsverplichting van de koper niet op.

3. Wat betekent ‘later gevels sluiten’?

Hieronder verstaat Woningborg de bouwwijze waarbij de ruwbouw in feite in twee fasen wordt uitgevoerd. De eerste fase betreft het ‘binnencasco’, waarbij de dragende wanden worden geplaatst met daarop de verdiepingsvloer(en). Later wordt dan het (meestal halfsteens) gevelmetselwerk uitgevoerd (exclusief voegwerk) en worden de (stel)kozijnen aangebracht (exclusief beglazing). Dit ‘gevels sluiten’ is de tweede fase.

Deze bouwmethode (eerst casco gereed, daarna gevels sluiten) komt bijvoorbeeld voor bij:
• gietbouw (betoncasco);
• montagebouw (bouwmuren, binnenspouwbladen en binnenwanden bestaande uit prefab betonelementen);
• stapelbouw (ankerloze spouwmuren en binnenspouwbladen van kalkzandsteenelementen).

Ingeval van eerst casco gereed en daarna pas gevels sluiten, is een verandering van de ‘bouwlaag voor bouwlaag’ termijnregeling nodig met betrekking tot de verdiepingsvloer(en) en het waterdicht maken van het dak van de woning. Deze verandering betekent dat er termijnen bijkomen, genaamd ‘ruwbouw gevels begane grond gereed’ en ‘ruwbouwgevels verdieping(en) gereed’, en dat de te hanteren percentages veranderen.

4. Wanneer mag welke termijn worden gefactureerd?

De termijnen van de aanneemsom worden verschuldigd zodra het genoemde moment zich heeft voorgedaan of de genoemde bewerking van of aan de woning (inclusief aangebouwde bijgebouwen) gereed is. De stand van de bouw van eventuele niet aangebouwde bijgebouwen, zoals carports, garages, bergingen e.d. wordt hierbij niet in aanmerking genomen.

Hieronder zal een aantal termijnbeschrijvingen worden uitgelegd.

Aanvang bouw woning
Is een termijn ‘zodra met de bouw van de woning een aanvang is gemaakt’ opgenomen, dan heeft dit uitsluitend en alleen betrekking op de woning waarvoor de overeenkomst is aangegaan en kan deze worden gedeclareerd bij één van de navolgende aanvangsmomenten:
• het ontgraven van de grond ten behoeve van de funderingswerkzaamheden van de specifieke woning (ingeval van vrijstaande woningen);
• het ontgraven van de grond ten behoeve van de funderingswerkzaamheden van het blok woningen waarvan de specifieke woning deel uitmaakt (ingeval van geschakelde woningen);
• indien de funderingswerkzaamheden (met name heiwerk) plaatsvinden vóór het ontgraven van de grond, dan de start van het heiwerk van de specifieke woning (ingeval van vrijstaande woningen);
• indien de funderingswerkzaamheden (met name heiwerk) plaatsvinden vóór het ontgraven van de grond, dan de start van het heiwerk van het blok woningen waarvan de specifieke woning deel uitmaakt (ingeval van geschakelde woningen).

Ruwe vloeren
Wordt in de termijnen van de aanneemsom gesproken over ‘het gereedkomen van de ruwe begane grondvloer’ dan wel ‘het gereedkomen van de ruwe verdiepingsvloer’, dan kunnen deze termijnen pas gedeclareerd worden indien slechts de afwerkvloer (zandcement, anhydriet o.i.d.) ontbreekt.

Dit betekent bijvoorbeeld, dat wanneer de begane grondvloer uit kanaalplaatdelen, ribcassettedelen e.d. bestaat, ook de naden tussen de betreffende delen afgestort dienen te zijn. Indien een verdiepingsvloer bestaat uit bijvoorbeeld breedplaatdelen, betekent dit dat de termijn ‘na het gereedkomen van de ruwe verdiepingsvloer’ pas gedeclareerd mag worden nadat de verdiepingsvloer voorzien is van de benodigde wapening en is ‘afgestort’, zodat alleen de afwerkvloer nog aangebracht dient te worden.

Ruwbouwgevels begane grond en verdieping(en)
Wanneer deze termijnen zijn opgenomen, dan mogen deze worden gefactureerd, in het geval dat het buitenspouwblad uit metselwerk bestaat, wanneer slechts het voegwerk en de beglazing ontbreken. Bestaat het buitenspouwblad uit een ander materiaal (bijvoorbeeld stucwerk), dan mag uitsluitend de beglazing ontbreken. Alle overige zaken dienen te zijn aangebracht.

Waterdicht maken dak woning
De termijn ‘waterdicht maken van het dak van de woning’ heeft betrekking op het dak van de woning zelf, en niet op bijvoorbeeld het dak van een losstaande berging en/of garage op hetzelfde perceel.

Het dak van de woning kan als waterdicht worden beschouwd als voor zowel de woning als, indien van toepassing, de aangebouwde garage en/of carport en/of berging en/of bijkeuken e.d. alsmede voor o.a. erkers:
• de dakpannen zijn gelegd, inclusief nokvorsten en hoekpannen;
• de eventuele dakkapel en/of het dakraam e.d. is/zijn aangebracht en voorzien van beglazing, dakbedekking, lood e.d.;
• de schoorste(e)n(en) is/zijn aangebracht met afdekplaat (indien voorzien);
• de bitumineuze, kunststof of andersoortige dakbedekking is aangebracht alsmede de dakrandafwerking;
• de goten zijn aangebracht.

Binnen dit kader wordt gesteld, dat vanwege het ontbreken van een enkel onderdeel (doch niet betreffende de dakkapel, het dakraam o.i.d.), welk ten gevolge van beschadiging of breuk na geleverd moet worden, de betaling van deze termijn niet mag worden opgeschort.

Binnen dit kader wordt eveneens gesteld, dat het afdekken met bijvoorbeeld een stuk zeil van (een deel van) het dak, niet met zich meebrengt dat er sprake is van het waterdicht zijn van het dak. Dat geldt ook voor het ontbreken van de afdekplaat op de schoorsteen (indien voorzien).

Aanbrengen van de dekvloeren
Is deze termijn opgenomen, dan kan deze worden gefactureerd zodra de afwerkvloer (zandcement, anhydriet o.i.d.) is aangebracht op de begane grondvloer en de verdiepingsvloer(en).

Stuc-, spuit- en tegelwerk
Wanneer deze termijn gedeclareerd wordt, dient al het stucwerk, spuitwerk en tegelwerk in de gehele woning te zijn aangebracht.

 

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord