Termijnregelingen appartementsrechten

1. Welke termijnregelingen zijn er?

Er bestaan termijnregelingen voor zowel eengezinshuizen als voor appartementen. Die van eengezinshuizen worden separaat behandeld. De voor appartementen te hanteren termijnregeling is o.a. afhankelijk van het aantal vloeren dat een privé-gedeelte heeft (denk aan maisonnettes).

2. Wanneer mag welke termijn worden gefactureerd?

De termijnen van de aanneemsom worden verschuldigd zodra het genoemde moment zich heeft voorgedaan of de genoemde bewerking van of aan het hoofdgebouw gereed is. De stand van de bouw van eventuele al dan niet aangebouwde bijgebouwen wordt hierbij niet in aanmerking genomen.

Hieronder zal een aantal termijnbeschrijvingen worden uitgelegd.

Aanvang bouw hoofdgebouw
Is de termijn ‘aanvang bouw hoofdgebouw’ opgenomen, dan kan deze pas worden gedeclareerd bij één van de navolgende aanvangsmomenten:
• het ontgraven van de grond ten behoeve van de funderingswerkzaamheden van het gebouw;
• indien de funderingswerkzaamheden (met name heiwerk) plaatsvinden vóór het ontgraven van de grond, dan de start van het heiwerk van het gebouw. Het slaan van de ceremoniële ‘eerste’ paal is geen aanvangsmoment, tenzij deze paal echt als eerste wordt geslagen.

Andere werkzaamheden op de bouwplaats, zoals bijvoorbeeld het slopen van nog aanwezige opstallen, het slaan van een eventueel noodzakelijke damwand, saneringswerkzaamheden of het inrichten van de bouwplaats, vormen geen onderlegger voor deze termijn.

Gereedkomen ruwe laagste vloer
Het gaat hierbij om de allerlaagste vloer van het gebouw. Alleen de afwerklaag mag ontbreken. Om deze termijn in rekening te kunnen brengen, zal die laagste vloer ongeveer net zo groot moeten zijn als de daarboven gelegen vloer die doorgaans op maaiveldniveau ligt. De vloer van bijvoorbeeld een liftkoker valt daar dus niet onder.

Gereedkomen ruwe vloer privé-gedeelte
Ook voor deze termijn geldt dat alleen de afwerklaag (bijvoorbeeld zandcement of anhydriet) nog mag ontbreken.

Buitenspouwblad privé-gedeelte aangebracht
Bij een gevelafwerking van traditioneel metselwerk mag bij het factureren van deze termijn alleen de beglazing en het voegwerk ontbreken.

Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van gevelstucwerk kan de termijn, indien er geen specifieke opsplitsing in deelwerkzaamheden is opgenomen, pas in rekening worden gebracht na het aanbrengen van het gevelstucwerk, maar mag op dat moment de beglazing nog ontbreken.

Dak hoofdgebouw waterdicht
Deze termijn heeft betrekking op het dak van het hoofdgebouw en niet op bijvoorbeeld het dak van het al dan niet losstaande eventuele bijgebouw, welke zich op hetzelfde perceel grond bevindt als het hoofdgebouw.

Het dak van het hoofdgebouw kan als waterdicht worden beschouwd als:
• de dakpannen zijn gelegd, inclusief nokvorsten en hoekpannen;
• de eventuele dakkapellen en/of het dakramen e.d. zijn aangebracht en voorzien van beglazing, dakbedekking, lood e.d.;
• de liftschachtopbouw(en) geplaatst is/zijn en voorzien is/zijn van een waterdichte afwerking;
• de schoorste(e)n(en) is/zijn aangebracht met afdekplaat (indien voorzien);
• de bitumineuze, kunststof of andersoortige dakbedekking is aangebracht alsmede de dakrandafwerking;
• de goten zijn aangebracht.

Binnen dit kader wordt gesteld, dat vanwege het ontbreken van een enkel onderdeel (doch niet betreffende de dakkapel, het dakraam o.i.d.), welk ten gevolge van beschadiging of breuk nageleverd dient te worden, de betaling van deze termijn niet mag worden opgeschort.

Binnen dit kader wordt eveneens gesteld dat het afdekken met bijvoorbeeld een stuk zeil van (een deel van) het dak, niet met zich meebrengt dat er sprake is van het waterdicht zijn van het dak. Dat geldt ook voor het ontbreken van de afdekplaat op de schoorsteen (indien voorzien).

Aanbrengen van de dekvloeren
Is deze termijn opgenomen, dan kan deze worden gefactureerd zodra de afwerkvloeren (zandcement, anhydriet o.i.d.) zijn aangebracht.

Stuc-, spuit- en tegelwerk
Wanneer deze termijn gedeclareerd wordt, dient al het stucwerk, spuitwerk en tegelwerk in het gehele privé-gedeelte te zijn aangebracht.

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord