Meer- en minderwerk

1. Valt meerwerk onder de Woningborg-garantie?

Ja, mits het meerwerk schriftelijk tussen u en ondernemer overeengekomen is en onder verantwoordelijkheid van die ondernemer wordt uitgevoerd. Loopt het meerwerk (incl. de betaling ervan) direct via een derde (bijvoorbeeld de onderaannemer) en niet onder verantwoordelijkheid van de ondernemer, dan valt dit meerwerk niet onder de Woningborg-garantie.

2. Hoe verhoudt minderwerk zich tot de Woningborg-garantie?

Minderwerk is iets dat de ondernemer wel aanbiedt maar waarvoor u niet kiest.
Woningborg-garantie is, simpel gezegd, gekoppeld aan datgene wat onder verantwoordelijkheid van de ondernemer is gerealiseerd. Wanneer u dus minderwerk overeenkomt, dan zullen die onderdelen niet langer onder de Woningborg-dekking vallen en zal de ondernemer ook de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid m.b.t. het minderwerk uitsluiten. Het overeengekomen minderwerk zal door de ondernemer bij Woningborg N.V. worden gemeld, waarop Woningborg u een aanhangsel zal toesturen op het certificaat waarin het minderwerk expliciet van de Woningborg-dekking wordt uitgesloten.

3. Als koper, wil ik dat de ondernemer de badkamer in mijn appartement casco (dus ook zonder tegelwerk) uit gaat voeren. Moet de ondernemer mijn verzoek inwilligen?

In de Algemene Voorwaarden behorende bij de Woningborg-modelovereenkomsten is bepaald dat een ondernemer op een aantal gronden een verzoek tot wijziging af kan wijzen. Dat kan zijn wanneer het verzoek, gelet op het stadium van de bouw, ongewenst is te achten. Een verzoek kan ook worden afgewezen wanneer de wijziging strijdig is met de opzet van het bouwplan of met de normen waaraan het privé-gedeelte of het gebouw moet voldoen. Een zodanige norm is het Bouwbesluit. Deze bepaalt dat natte ruimten zoals de badkamer, een waterdichte vloer- en wandafwerking moeten hebben. Het laten vervallen van tegelwerk impliceert dat niet meer wordt voldaan aan deze eis, dus kan de ondernemer het verzoek om die reden afwijzen. Bovendien zal de ondernemer in geval van een appartementencomplex bij zijn afweging ook rekening moeten houden met de belangen van en de risico’s voor de andere appartementseigenaren.

Daarnaast speelt het een rol dat u, in eerste instantie, een overeenkomst heeft gesloten waarbij de ondernemer zich verplicht tot realisering van een complete woning en u tot afname daarvan. Wanneer één der partijen de reeds gesloten overeenkomst wenst te wijzigen, is daarvoor de instemming van de andere contractspartij nodig.

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord