GIW-garantie / GIW-waarborgcertificaat

1. Wat betekent de opheffing van het GIW voor bezitters van een GIW-waarborgcertificaat?

Het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) is per 1 januari 2010 opgeheven, evenals de afdeling Arbitrage van het GIW en het Arbitrage Instituut GIW-woningen (AIG).

De bepalingen van de GIW Garantie- en waarborgregeling die staan vermeld op het GIW-waarborgcertificaat, blijven ongewijzigd van kracht. Uiteraard met de looptijd en vervaldata, zoals vermeld in de bepalingen. Kortom, ook al is een GIW-waarborgcertificaat voor eind december 2009 uitgegeven, dan heeft dit geen andere consequenties voor u dan uitsluitend de organisatie waar u, indien van toepassing, een arbitrageprocedure opstart, dan wel een beroep op de gebrekenwaarborg indient.

Is het contract met de bouwondernemer voor of op 31 december 2006 gesloten, dan moeten geschillen over bouwtechnische onvolkomenheden worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) overeenkomstig het GIW-geschillenreglement.
Voor andere geschillen dan bouwtechnische, zult u zich ook tot de Raad van Arbitrage moeten wenden, maar dan overeenkomstig de RvA statuten.
Is het contract met de bouwondernemer in de periode 01 januari 2007 tot en met 31 december 2009 gesloten, dan kunt u zich bij een geschil wenden tot de RvA overeenkomstig het AIG-geschillenreglement of de ingevolge de Nederlandse wet bevoegde rechter.
Voor overige informatie verwijzen wij u naar de site van de RvA, www.raadvanarbitrage.nl/garantiewoningen.

2. Hoe weet ik tot welke organisatie ik mij kan richten sinds de opheffing van het GIW?

Indien uw GIW-certificaatnummer begint met de letter W, kunt u zich wenden tot Woningborg N.V. met vragen, klachten, verzoeken tot bemiddeling en beroepen op de GIW-gebrekenwaarborg.

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord