De oplevering / herstel van opleverpunten

1. Is een voorschouw ook een oplevering en ben ik verplicht er aan mee te werken?

Een voorschouw (soms ook ‘vooroplevering’ genoemd) heeft geen juridische status. De ondernemer is niet verplicht het te houden en u bent niet verplicht om er aan mee te werken. Wordt de mogelijkheid van een voorschouw geboden, dan raden wij aan om er wel gebruik van te maken. Het geeft u namelijk alvast een mogelijkheid om eventuele gebreken of tekortkomingen te constateren en het geeft de ondernemer daarna de mogelijkheid om deze zo veel als mogelijk te verhelpen voor de formele oplevering.

2. Wanneer moet de oplevering worden aangekondigd? 

Ingevolge de Algemene Voorwaarden voor de model (koop-/)aannemingsovereenkomsten van Woningborg moet de ondernemer de oplevering schriftelijk en minimaal 2 weken van te voren aankondigen.

3. Heb ik als koper invloed op de datum van oplevering?

Nee. Slechts bij uitzondering en uitsluitend in overleg met de ondernemer kan worden afgeweken van de door de ondernemer aangekondigde opleverdatum. Indien u zelf niet bij de oplevering aanwezig kunt zijn, kunt u zich ook via schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen bij de oplevering.

4. Wanneer mag ik de oplevering weigeren?

De oplevering van het huis/het privé-gedeelte mag alleen worden geweigerd wanneer deze niet voor bewoning geschikt is c.q. niet opleveringsgereed is.

5. Wanneer is een woning / privé-gedeelte niet voor bewoning geschikt?

Wanneer essentiële zaken niet zijn uitgevoerd. Te denken valt bijvoorbeeld aan sanitair dat wel is overeengekomen, maar niet is aangebracht. Of de nutsvoorzieningen zijn niet aangesloten (tenzij het niet aangesloten zijn het gevolg is van tussen u en de ondernemer overeengekomen minderwerk). Ten aanzien van een op te leveren privé-gedeelte in een appartementengebouw geldt daarnaast nog specifiek dat de ten dienste van het privé-gedeelte staande gemeenschappelijke gedeelten en zaken veilig en blijvend benut moeten kunnen worden.

6. De ondernemer weigert mij de sleutels uit te reiken. Mag dat?

Dat mag alleen wanneer u, uitgezonderd de eventuele depotstelling bij de notaris in het kader van de 5%-regeling, niet aan uw (financiële) verplichtingen heeft voldaan.

7. Aan wie worden de gemeenschappelijke gedeelten in een appartementengebouw opgeleverd?

De oplevering van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken (ook wel ‘algemene oplevering’ genoemd) vindt plaats aan (een vertegenwoordiging van) de Vereniging van Eigenaars, nadat rapport is opgemaakt van de eventuele tekortkomingen en door of namens partijen is ondertekend.

8. Moet de ondernemer alles op het proces-verbaal van oplevering vermelden?

De ondernemer moet alle tekortkomingen die tijdens de oplevering worden geconstateerd, vermelden op het proces-verbaal van oplevering. De ondernemer heeft daarbij wel de mogelijkheid om een voorbehoud te maken bij die punten die in zijn optiek ten onrechte worden vermeld.

9. Wat als het bij oplevering te donker is om bijvoorbeeld krassen te zien?

Is het bij de oplevering te donker om bijvoorbeeld beschadigingen in ramen en/of sanitair te zien, of is het weliswaar licht, maar zijn de ramen en/of het sanitair niet schoon genoeg om eventuele beschadigingen te kunnen zien, laat dit dan als zodanig op het proces-verbaal van oplevering vermelden. Het staat de verdere oplevering niet in de weg. Alleen zal er voor deze punten kort na de oplevering nog een afspraak met de ondernemer moeten worden gemaakt om de ramen en/of het sanitair alsnog te inspecteren. Laat u in dat geval de ramen en/of het sanitair ongemoeid, totdat de nieuwe inspectie heeft plaatsgevonden.

10. Ik koop een opleveringsgerede, doch niet eerder bewoonde, woning. Vindt daarbij ook een oplevering plaats?

Ja, ook in dat geval zal er een bouwkundige oplevering zijn, ongeacht of de ondernemer de woning bijvoorbeeld al heeft ‘opgeleverd’ aan de projectontwikkelaar. Ingevolge de Algemene Voorwaarden van de model koopovereenkomst van Woningborg (die specifiek voor een dergelijke woning bedoeld is) wordt bepaald dat de oplevering op dezelfde dag plaats vindt als de notariële levering, tenzij partijen in goed onderling overleg een andere opleverdatum afspreken.

11. Wanneer moeten de bij oplevering geconstateerde punten verholpen zijn?

Ingevolge het artikel ‘Herstel tekortkomingen’ in de Algemene Voorwaarden behorende bij de modelovereenkomsten van Woningborg, moeten de bij oplevering geconstateerde punten onverwijld, maar uiterlijk binnen 3 maanden na de datum van oplevering hersteld worden.

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord