Klachtenprocedure

Vanaf 3 maanden na oplevering gaat de kwaliteitsgarantie uit de Garantie- en waarborgregeling in. In de regeling staat de klachtenprocedure beschreven voor garantieklachten. 

Klachtenprocedure in het kort

Doet zich binnen de garantietermijn een klacht voor, dan dient u deze zo spoedig mogelijk na ontdekking door middel van een schriftelijk verzoek tot herstel aan de ondernemer te melden. Is er sprake van een klacht aan de gemeenschappelijke gedeelten van een appartementengebouw, dan moet de VvE de klacht bij de ondernemer melden. Dit doet u met het het formulier Verzoek tot herstel

Uw aannemer is failliet

Heeft u een klacht en is uw aannemer failliet, vult u dan hier het formulier Verzoek op de herstelwaarborg in. Lees meer

Nadat u de klacht hebt ingediend...

De ondernemer dient de klacht te onderzoeken en u uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van de melding te informeren over zijn standpunt en de eventuele herstelwerkzaamheden.
Het spreekt voor zich dat u de ondernemer in de gelegenheid stelt om de klacht te onderzoeken en, indien nodig, herstelwerkzaamheden te verrichten.
Blijkt na onderzoek dat de klacht niet onder de garantie valt, dan heeft de ondernemer het recht u de in de Garantie- en waarborgregeling genoemde inspectiekosten in rekening te brengen.

Als u het niet eens bent met de ondernemer...

Bent u het niet eens met het standpunt van de ondernemer of niet tevreden met het uitgevoerde herstel, dan kunt u Woningborg om bemiddeling vragen. Voor meer informatie en het aanvraagformulier voor bemiddeling.

Komt u, al dan niet na bemiddeling, niet tot een oplossing met de ondernemer, dan kunt u gebruik maken van de in de Garantie- en waarborgregeling opgenomen geschillenregeling

Houdt u in dat geval rekening met de termijn waarbinnen u het geschil aanhangig maakt. Indien u namelijk niet binnen 2 jaar na uw verzoek tot herstel aan de ondernemer een arbitrale procedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw aanhangig heeft gemaakt, dan komt u geen beroep op de herstelwaarborg van Woningborg meer toe, ook al heeft de arbiter in het vonnis een veroordeling van de ondernemer uitgesproken. Lees meer over het beroep op de herstelwaarborg

Meer informatie

Meer informatie omtrent garantieklachten kunt u lezen via: GarantietermijnenBemiddelingGeschillenregeling en Beroep op de herstelwaarborg.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over de klachtenprocedure, belt u dan met de klachtenlijn van Woningborg: telefoonnummer 0182 - 592 989, te bereiken van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 12.00 uur.

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord