Geschillenregeling

Komt u met de ondernemer, al dan niet na bemiddeling door Woningborg, niet tot een redelijke oplossing van uw geschil, dan kunt u gebruik maken van de door u met de ondernemer overeengekomen geschillenregeling.

Raad van Arbitrage

Op basis van deze geschillenregeling kunt u het geschil voorleggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) of de gewone rechter. De procedure bij de RvA is laagdrempelig en kan zonder juridische bijstand worden gevoerd.

Op de website van de RvA vindt u onder ‘garantiewoningen’ onder meer de volgende informatie:

  • Welk geschillenreglement voor uw geschil van toepassing is en de inhoud ervan;
  • Het juiste formulier waarmee u het geschil aanhangig kunt maken bij de RvA;
  • Wat de kosten voor het aanhangig maken zijn;
  • Uitleg over het verloop van de procedure.

Het is mogelijk dat u en de ondernemer tijdens de arbitrageprocedure alsnog tot overeenstemming komen en een schikking treffen, waarna de procedure wordt ingetrokken.

Het vonnis is bindend

Wordt de arbitrageprocedure niet voortijdig geschikt of ingetrokken, dan zal er vonnis worden gewezen. Het vonnis van de RvA is bindend voor u en de ondernemer. Bent u, of de ondernemer, het niet eens met het vonnis, dan is hoger beroep alleen mogelijk indien dit in het toepasselijke geschillenreglement als zodanig van toepassing is verklaard. Is hoger beroep niet mogelijk, dan is de uitkomst van het vonnis voor alle partijen een gegeven.

Hoe de arbiter het geschil afwikkelt

De arbiter past bij de afwikkeling van het geschil een zogenaamde ‘tweeledige toetsing’ toe: de geschilpunten worden getoetst aan de door u met de ondernemer gesloten overeenkomst en aan de toepasselijke Garantie- en waarborgregeling. In het vonnis wordt per toegewezen klacht aangegeven of daarmee het contract is geschonden, dan wel de Garantie- en waarborgregeling. Bovendien wordt, afhankelijk van wat u per klacht heeft gevorderd, door de arbiter aangegeven wat de ondernemer met de toegewezen klachten moet doen en binnen welke termijn.

Wat als de ondernemer de uitspraak niet nakomt

Komt de ondernemer de in het vonnis onder de Garantie- en waarborgregeling toegewezen klachten niet na, dan kunt u bij Woningborg een beroep op de herstelwaarborg doen.

 

Meer informatie omtrent garantieklachten kunt u lezen via: Klachten algemeenKlachtenprocedureBemiddeling en Beroep op de herstelwaarborg.

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord