Beroep op de herstelwaarborg

Beroep op de herstelwaarborg als de ondernemer failliet is

Heeft u een klacht en is de ondernemer na het ingaan van de in de Garantie- en waarborgregeling omschreven garantietermijn failliet gegaan, dan meldt u uw garantieklachten direct bij Woningborg. Voordat uw beroep op de waarborg in behandeling wordt genomen, bent u eerst het eigen risico verschuldigd. Wordt het beroep op de waarborg in behandeling genomen, dan wordt eerst nagegaan of met de klacht een garantienorm wordt geschonden en of de klacht nog binnen de toepasselijke garantietermijn valt. Is het antwoord op beide onderdelen bevestigend, dan zal verdere uitvoering worden gegeven aan de waarborg.

U kunt hier uw beroep op de herstelwaarborg bij ons indienen

Beroep op de herstelwaarborg naar aanleiding van een vonnis

Ten aanzien van een vonnis van de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) kan er een beroep op de herstelwaarborg van Woningborg worden gedaan, als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan:

  • De RvA heeft ten aanzien van een of meerdere klachten geoordeeld dat deze een schending opleveren van de toepasselijke Garantie- en waarborgregeling en daarbij aangegeven hoe, en binnen welke termijn, de ondernemer deze moet afhandelen;
  • De ondernemer heeft deze onder de Garantie- en waarborgregeling toegewezen klachten niet binnen de in het vonnis benoemde termijn afgehandeld;
  • Het schriftelijke beroep op de waarborg met betrekking tot deze toegewezen, niet afgehandelde, garantieklachten moet binnen één jaar na vonnisdatum door Woningborg zijn ontvangen.

Een beroep op de herstelwaarborg van Woningborg is niet mogelijk:

  • In geval van een vonnis van de gewone rechter;
  • Indien er tussen uw klachtmelding bij de ondernemer en de aanhangigmaking van het geschil bij de RvA met betrekking tot de klacht meer dan 2 jaar is verstreken;
  • Ten aanzien van, indien van toepassing, de in het vonnis van de RvA toegewezen contractuele geschilpunten.

U kunt uw beroep op de waarborg sturen aan klachten@woningborggroep.nl Vermeldt u in uw e-mail dan in ieder geval uw NAW-gegevens, uw certificaatnummer, het telefoonnummer waarop u tijdens kantooruren bereikbaar bent, het nummer van het vonnis van de RvA en welke in het vonnis toegewezen garantieklachten volgens u nog niet zijn afgehandeld. In deze situatie geldt voor u geen eigen risico.

Uitvoering van de herstelwaarborg

Zodra Woningborg op basis van een van bovengenoemde situaties uitvoering gaat geven aan de herstelwaarborg, dan heeft zij daarbij de keuze om - voor zover van toepassing - het herstel in natura uit te laten voeren, dan wel de herstelkosten tegen finale kwijting en vrijwaring van verdere aanspraken op herstel of schadevergoeding, aan u te vergoeden.

Voor de volledige tekst van het beroep op de herstelwaarborg verwijzen wij u naar de toepasselijke Garantie- en waarborgregeling.

Contact

Heeft u vragen of wilt u extra informatie over de herstelwaarborg, belt u dan met de klachtenlijn van Woningborg: telefoonnummer 0182 - 592 989, te bereiken van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 12.00 uur.

Meer informatie omtrent garantieklachten kunt u lezen via: Klachten algemeenKlachtenprocedureBemiddelingGeschillenregeling.

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord