Private toetsing en toezicht

Woningborg Toetsing en Toezicht B.V. is het zelfstandig Private Kwaliteitsborgingsbureau binnen de Woningborg groep. Alle plannen welke worden ingediend bij Woningborg worden hier getoetst voor technische acceptatie en tijdens de bouw vindt toezicht plaats. Woningborg doet dit reeds ruim 3 decennia, wat op punt staat te veranderen is het wettelijk kader van waaruit deze activiteiten straks zullen plaatsvinden. Het publieke stelsel van kwaliteitsborging verandert in een samenspel tussen publieke en private partijen, zoals Woningborg Toetsing en Toezicht.

Stelselwijziging van publiek naar publiek-privaat
De gemeente zal voor het verlenen van de omgevingsvergunning in de toekomst niet langer de aanvraag toetsen aan de technische eisen van het Bouwbesluit 2012. Hoe zal het werken?
De vergunningaanvraag bestaat verder uit gegevens over welstand, ruimtelijke ordening en de veiligheid rondom de bouwplaats.
De gemeente beoordeelt of het bouwplan aan deze eisen voldoet en verleent de vergunning als dat het geval is. De gemeente toetst niet meer of het bouwplan aan de technische eisen van het Bouwbesluit 2012 voldoet.
Voor met de bouw mag worden gestart, moet een verklaring aan de gemeente worden geleverd waaruit blijkt welke Private Kwaliteitsborger en met welke methodiek (instrument) het bouwplan zal worden getoetst en toezicht gehouden zal worden.
Tijdens de uitvoering zal Woningborg Toetsing en Toezicht toezicht houden op de bouw. Zijn er vragen over het voldoen aan het Bouwbesluit 2012 dan zijn zij het aanspreekpunt, niet de gemeente.

Bij oplevering krijgt de vergunninghouder een verklaring dat aan alle voorschriften is voldaan, plus tekeningen en berekeningen van de gebouwde woning.

De overheid heeft als ambitie om het nieuwe stelsel in werking te laten treden op 
1 januari 2017.

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen ontvangen, dan belt u met 0182 – 58 00 04 of mail naar info@woningborggroep.nl

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord